Statut

Statut
FUNDACJI AKTYWIZACJI I ROZWOJU

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Nazwa Fundacji

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Aktywizacji i Rozwoju  zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:
Barbarę Karaś
Annę Karpiuk
zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Połańcu przy ulicy Czarneckiego 12, dnia 13 czerwca 2005 roku działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203) oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 2. Teren działania Fundacji, siedziba, jednostki organizacyjne Fundacji, oznaczenia.

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Osiek (miasto i gmina Osiek, województwo świętokrzyskie).
3. Dla wykonywania swych działań statutowych Fundacja może tworzyć oddziały i filie.
4. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Fundacja może używać nazwy skróconej “FARMa”, a dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
6. Fundacja używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.
7. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.
8. Fundacja może ustanawiać odznaczenia, wyróżnienia i medale honorowe i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów Fundacji.

§ 3. Czas trwania Fundacji

Fundacja jest utworzona na czas nieoznaczony.

§ 4. Organ nadzorujący

Organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest Minister właściwy do spraw edukacji.

Rozdział 2
PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 5. Cele i formy działania Fundacji

1. Fundacja działa na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk wiejskich i małych miast oraz na rzecz rozwoju ich najbliższego otoczenia. Celem Fundacji jest:

 1. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w dostępie do edukacji i kultury.
 2. Pobudzanie i stymulowanie aktywności społecznej, kulturalnej i gospodarczej mieszkańców, szczególnie dzieci i młodzieży.
 3. Działalność kulturalna w tym przede wszystkim działania służące rozwojowi i promocji kultury dziecięcej i młodzieżowej.
 4. Wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego, wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
 5. Wspomaganie rozwoju demokracji, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, kształtowanie świadomości obywatelskiej oraz postaw aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu publicznym szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
 6. Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz promocja i organizacja wolontariatu.
 7. Przyczynianie się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego, edukacja z zakresu nowoczesnych technologii oraz promocja nowoczesnych rozwiązań informatycznych w życiu społeczności lokalnych.
 8. Szerzenie świadomości europejskiej, wiedzy o Europie i programach europejskich oraz rozwijanie współpracy międzynarodowej.
 9. Walka z bezrobociem i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza lokalnej
  i regionalnej.
 10. Podnoszenie świadomości ekologicznej i promocja działań oraz rozwiązań proekologicznych.
 11. Rozwój turystyki, agroturystyki oraz krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży.
 12. Promocja wsi, małych miast i regionów.
 13. Promocja i ochrona zdrowia, promocja sportu, profilaktyka zdrowotna i profilaktyka uzależnień.
 14. Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych, szczególnie dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnych.
 15. Pomoc w integracji społecznej, aktywizacja zawodowa oraz wspieranie rozwoju osób niepełnosprawnych oraz takich, które mają ograniczony lub uniemożliwiony dostęp do społeczeństwa z przyczyn od nich niezależnych.

2. Fundacja realizuje swe cele przez następujące działania:

 1. Prowadzenie i zakładanie funduszy stypendialnych.
 2. Organizowanie i finansowanie konferencji, warsztatów, seminariów, wizyt studyjnych, szkoleń, kursów i wymian międzynarodowych.
 3. Działalność wydawniczą.
 4. Organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i edukacyjnych, w tym także organizowanie i finansowanie konkursów.
 5. Tworzenie i prowadzenie serwisów i portali internetowych.
 6. Tworzenie i prowadzenie szeroko rozbudowanych programów i kampanii (m. in. społecznych, edukacyjnych, promocyjnych, kulturalnych).
 7. Tworzenie i prowadzenie punktów informacyjnych, poradni, świetlic, przedszkoli, klubów, kawiarni, kin, galerii i innych miejsc służących realizacji celów statutowych.
 8. Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej organizacjom, grupom nieformalnym i osobom fizycznym o podobnym charakterze działania przez przyznawanie stypendiów, nagród, dotacji.
 9. Organizowanie wolontariatu, stażów, praktyk na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
 10. Prace badawcze, zwłaszcza w dziedzinie socjologii.
 11. Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi zarówno na szczeblu lokalnym, krajowym jak i międzynarodowym, których działalność jest zbieżna z misją Fundacji oraz przy pomocy których misja Fundacji może być realizowana.

3. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

4. Działalność Fundacji, określona w ust. 2 pkt. a-k może być prowadzona zarówno jako działalność odpłatna, jak i nieodpłatna.

 

Rozdział 3
MAJĄTEK FUNDACJI

§ 6. Fundusz założycielski i inne składniki majątkowe Fundacji

Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.

§ 7. Dochody Fundacji

Dochody Fundacji pochodzą z:
a) funduszu założycielskiego,
b) darowizn, spadków i zapisów krajowych i zagranicznych,
c) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
d) dotacji i subwencji osób prawnych,
e) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
f) sponsoringu, czyli umów o celowe finansowanie określonej działalności lub przedsięwzięcia w zamian za promocję sponsora,
g) grantów, czyli umów o przekazanie Fundacji środków na określone cele z obowiązkiem rozliczenia,
h) odsetek od lokat bankowych, dywidend i zysków z akcji i udziałów,
i) wynagrodzenia z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności statutowej.

§ 8. Sposób dysponowania majątkiem Fundacji

1. Dochody uzyskiwane przez Fundację przeznaczone są w całości na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów działalności Fundacji.
2. Fundację obowiązuje zakaz:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi wymienieni pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli („osoby bliskie”);
b) przekazywania jej majątku na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
c) wykorzystywania majątku na rzecz Fundatorów, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 9. Działalność gospodarcza

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 10. Finanse Fundacji, księgi rachunkowe

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych właściwymi przepisami.
2. W księgach rachunkowych Fundacji odpłatna i nieodpłatna działalność statutowa księgowana jest odrębnie, zgodnie z właściwymi przepisami.

 

Rozdział 4
ORGANA FUNDACJI

§ 11. Organa Fundacji

1. Organami Fundacji są Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.
2. W braku odmiennych postanowień niniejszego statutu, uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów.
3. Każdemu członkowi organu przysługuje jeden głos. Ilekroć w statucie mowa jest o:
I. bezwzględnej większości głosów – należy przez to rozumieć liczbę głosów większą niż połowa członków organu, według składu organu na dzień powzięcia uchwały;
II. zwykłej większości głosów – należy przez to rozumieć większość głosów oddanych. Głosami oddanymi są głosy za i przeciw.

§ 12. Skład i kadencja Zarządu

1. Zarząd jest organem zarządzająco – wykonawczym.
2. Zarząd Fundacji składa się z od jednego do czterech członków.
3. Członkiem Zarządu nie może być osoba prawna.
4. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony.
5. Mandat członka Zarządu wygasa: z chwilą ustąpienia lub śmierci członka Zarządu, automatycznie z chwilą zajścia okoliczności określonych w § 20 ust. 2 a także z chwilą odwołania go zgodnie z § 15 niniejszego statutu.
6. Członków Zarządu obowiązuje zakaz przewidziany w § 20 ust 2pkt c.

§ 13. Sposób powołania Zarządu

1. Członków pierwszego Zarządu powołują Fundatorzy.
2. Z zastrzeżeniem ust. 1, członków Zarządu powołuje Rada Fundacji spośród kandydatów przedstawionych przez Zarząd większością ¾ głosów swoich członków według składu organu na dzień powzięcia uchwały.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, Zarząd pełni swe funkcje w pomniejszonym składzie do czasu powołania nowego członka Zarządu.

§ 14. Zawieszenie i ustąpienie członka Zarządu w pełnieniu funkcji

1. Członek Zarządu może zostać, na wniosek Prezesa Zarządu, z ważnych powodów zawieszony przez Radę w pełnieniu swej funkcji na czas jednorazowo nie przekraczający 12 miesięcy. W takim wypadku Rada może powołać nowego członka Zarządu. Przepis § 13 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. Po podjęciu przez Radę uchwały o której mowa w ustępie 1, Zarząd składa niezwłocznie do właściwego rejestru wniosek o ujawnienie zmian w składzie Zarządu. Przepis ten stosuje się odpowiednio do podjęcia przez zawieszonego jego obowiązków.
3. Osoba zawieszona w pełnieniu funkcji członka Zarządu nie otrzymuje przez okres zawieszenia wynagrodzenia z tytułu swojej funkcji.
4. Ustąpienie członka Zarządu następuje na jego pisemny wniosek złożony Radzie Fundacji z przynajmniej miesięcznym wypowiedzeniem.

§ 15. Odwołanie członka Zarządu

1. Członek Zarządu może być odwołany jeżeli stanie się niezdolny do pełnienia swojej funkcji albo jeżeli wykonuje swoją funkcję sprzecznie z postanowieniami niniejszego statutu.
2. Odwołanie następuje na wniosek Prezesa Zarządu uchwałą Rady, podjętą bezwzględną większością głosów.

§ 16. Kompetencje Zarządu

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a w szczególności:
a) uchwalanie programów działania oraz rocznych i wieloletnich planów finansowych Fundacji;
b) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
c) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
d) tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji oraz nadawanie im regulaminów organizacyjnych;
e) ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Fundacji;
f) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
g) zawieranie umów w imieniu Fundacji;
h) podejmowanie uchwał w przedmiocie zmian w Statucie, połączenia i likwidacji Fundacji.
3. Zarząd określa szczegółowy tryb i zasady swojego funkcjonowania w Regulaminie Zarządu.
4. Ilekroć Zarząd zasięga opinii Rady przed podjęciem decyzji, decyzja może być podjęta wyłącznie po wyrażeniu opinii przez Radę lub po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zarząd do jej wyrażenia.

§ 17. Prezes Zarządu

1. Prezesa Zarządu wyznacza Rada spośród członków Zarządu. Pierwszego Prezesa Zarządu wyznaczają Fundatorzy.
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W szczególności Prezes może przyznać określone uprawnienia poszczególnym członkom Zarządu.
3. W razie równości głosów podczas głosowania nad uchwałą Zarządu, decyduje głos Prezesa.
4. Na wypadek wygaśnięcia mandatu lub odwołania Prezesa Rada Fundacji wybiera nowego Prezesa spośród członków Zarządu.


§ 18. Składanie oświadczeń woli w imieniu Fundacji

1. Z zastrzeżeniem § 21 ust. 1 a) i ust. 7 oraz ustępu poniższego, oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu, Prezes Zarządu lub Pełnomocnik.
2. Pełnomocnika powołuje i odwołuje Prezes Zarządu.

§ 19. Rada Fundacji

1. Rada Fundacji składa się z 3 do 10 członków.
2. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje honorowo. Członkowie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 20. Skład Rady Fundacji

1. Pierwszą Radę Fundacji wybierają Fundatorzy. Wyboru nowych członków dokonuje Rada Fundacji spośród kandydatów Zarządu i Rady. Przepis § 13 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. Członkowie Rady Fundacji:
a)  nie mogą być członkami Zarządu Fundacji,
b) nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu Fundacji,
c)  nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Mandat członka Rady jest bezterminowy. Przepis § 15 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio. Mandat członka Rady wygasa też w razie zajścia okoliczności, o których mowa w ust. 2 niniejszego przepisu– z chwilą wystąpienia tych okoliczności.
4. Pracami Rady kieruje wybrany przez nią spośród jej członków Przewodniczący. Tryb i zasady pracy Rady określa uchwalony przez nią regulamin.
5. Członkiem Rady może być osoba prawna z wyłączeniem partii politycznych i innych organizacji politycznych. Osoba prawna wykonuje uprawnienia i obowiązki członka Rady przez przedstawiciela będącego osobą fizyczną.


§ 21. Zadania i kompetencje Rady Fundacji

1. Rada jest organem nadzorczym i opiniującym Fundacji. Do jej zadań należy:
a) reprezentacja Fundacji przy zawieraniu umów z członkami Zarządu;
b) sprawowanie bieżącego nadzoru nad realizacją statutowych celów Fundacji;
c) występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;
d) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania oraz planów finansowych Fundacji;
e) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;
f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu.
2. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Rada może tez podejmować uchwały w trybie pisemnym, bez zwoływania posiedzenia.
3. W posiedzeniach Rady Fundacji bierze udział członek Zarządu Fundacji.
4. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być także zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
5. Osoby wymienione w punkcie 3 i 4 nie biorą udziału w głosowaniach Rady Fundacji.
6. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:
a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
b) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
7. Do zawierania umów z członkami Zarządu Rada może wyznaczyć spośród swego grona dwie osoby, działające łącznie w imieniu Fundacji.

Rozdział 6
ZMIANA STATUTU FUNDACJI

§ 22. Zmiana statutu Fundacji

1. Zmiana statutu nie może dotyczyć ograniczenia dotychczasowych celów statutowych Fundacji.
2. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Zarząd Fundacji po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji. Termin, o którym mowa w § 16 ust. 4 nie może być krótszy niż tydzień.

Rozdział 7
POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 23. Połączenie z inną fundacją

1. Fundacja dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów statutowych może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
2. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby się zmienić cel Fundacji. Termin, o którym mowa w § 16 ust. 4 nie może być krótszy niż tydzień.
3. Decyzję o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd Fundacji po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji.

Rozdział 8
LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 24. Likwidacja Fundacji

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji. Termin, o którym mowa w § 16 ust. 4 nie może być krótszy niż tydzień.

§ 25. Sposób likwidacji Fundacji

1. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd.
2. Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:
a) zgłoszenie wniosku do właściwego sądu rejonowego o wpisanie otwarcia likwidacji;
b) wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie ogłoszeń prasowych do zgłoszenia swych wierzytelności w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia;
c) sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli;
d) sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań;
e) ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenie majątku Fundacji;
f) przekazanie wskazanym podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli;
g) zgłoszenie ukończenia likwidacji do właściwego sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie Fundacji z rejestru;
h) przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.

§ 26. Przeznaczenie środków majątkowych pozostałych po likwidacji Fundacji

Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone na rzecz działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach statutowych.

Realizator Programu

Akademia filantropii w Polsce

Fundator Programu

Polsko-Amerykańska Fundarcja Wolności
Facebook Rozwiń <