Statut

Statut

FUNDACJI AKTYWIZACJI I ROZWOJU

 

§ 1.
Nazwa Fundacji
 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Aktywizacji i Rozwoju  zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Barbarę Karaś, Annę Karpiuk zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Połańcu przy ulicy Czarnieckiego 12, dnia 13 czerwca 2005 roku działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203) oraz niniejszego statutu.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 2.
Teren działania Fundacji, siedziba, jednostki organizacyjne Fundacji, Połączenie, oznaczenia.
 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Osiek (miasto i gmina Osiek, województwo świętokrzyskie).
 3. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, zakłady, przedstawicielstwa, inne podmioty ekonomii społecznej, spółki kapitałowe, w tym i nabywać akcje i udziały spółek.
 4. Fundacja może przystępować do spółek kapitałowych, fundacji, stowarzyszeń i innych podmiotów ekonomii społecznej.

 5. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Fundacja może używać nazwy skróconej “FARMa”, a dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 7. Fundacja używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.
 8. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji.
 9. Fundacja może ustanawiać odznaczenia, wyróżnienia i medale honorowe i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów Fundacji.
§ 3.
Czas trwania Fundacji

Fundacja jest utworzona na czas nieoznaczony.

§ 4.
Organ nadzorujący

Organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest Minister właściwy do spraw edukacji.

 

§ 5.
Cele i formy działania Fundacji
 1. Celem Fundacji jest:
  1. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży oraz ich rodzin w dostępie do edukacji i kultury.
  2. Pobudzanie i stymulowanie aktywności społecznej, kulturalnej i gospodarczej mieszkańców, szczególnie dzieci i młodzieży.
  3. Działalność kulturalna w tym przede wszystkim działania służące rozwojowi i promocji kultury dziecięcej i młodzieżowej.
  4. Wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego, wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
  5. Wspomaganie rozwoju demokracji, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, kształtowanie świadomości obywatelskiej oraz postaw aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu publicznym szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
  6. Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz promocja i organizacja wolontariatu.
  7. Przyczynianie się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego, edukacja z zakresu nowoczesnych technologii oraz promocja nowoczesnych rozwiązań informatycznych w życiu społeczności lokalnych.
  8. Szerzenie świadomości europejskiej, wiedzy o Europie i programach europejskich oraz rozwijanie współpracy międzynarodowej.
  9. Walka z bezrobociem i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza lokalnej i regionalnej.
  10. Podnoszenie świadomości ekologicznej i promocja działań oraz rozwiązań proekologicznych.
  11. Rozwój turystyki, agroturystyki oraz krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży.
  12. Promocja wsi, małych miast i regionów.
  13. Promocja i ochrona zdrowia, promocja sportu, profilaktyka zdrowotna i profilaktyka uzależnień.
  14. Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych, szczególnie dziedzictwa kulturowego społeczności lokalnych.
  15. Pomoc w integracji społecznej, aktywizacja zawodowa oraz wspieranie rozwoju osób niepełnosprawnych oraz takich, które mają ograniczony lub uniemożliwiony dostęp do społeczeństwa z przyczyn od nich niezależnych.
  16. Działalność na rzecz integracji, reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym i cyfrowym.
  17. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, zmiany przestrzenne, techniczne, społeczne i gospodarcze podejmowane w interesie publicznym, tworzenie warunków rozwoju z wykorzystaniem i tworzeniem potencjału klimatycznego i uzdrowiskowego.
  18. Tworzenie optymalnych warunków do właściwego fizycznego i psychicznego rozwoju osób z zaburzeniami rozwojowymi, psychicznymi.
  19. Promocję przedsiębiorczości i innowacyjności gospodarczej. 
 1. Fundacja realizuje swe cele przez następujące działania:
  1. Prowadzenie i zakładanie funduszy stypendialnych.
  2. Organizowanie i finansowanie konferencji, warsztatów, seminariów, wizyt studyjnych, szkoleń, kursów i wymian międzynarodowych.
  3. Działalność wydawniczą.
  4. Organizowanie wydarzeń kulturalnych, sportowych i edukacyjnych, w tym także organizowanie i finansowanie konkursów.
  5. Tworzenie i prowadzenie serwisów i portali internetowych.
  6. Tworzenie i prowadzenie szeroko rozbudowanych programów i kampanii (m. in. społecznych, edukacyjnych, promocyjnych, kulturalnych).
  7. Tworzenie i prowadzenie punktów informacyjnych, poradni, świetlic, przedszkoli, żłobków, klubów, kawiarni, kin, galerii i innych miejsc służących realizacji celów statutowych.
  8. Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej organizacjom, grupom nieformalnym i osobom fizycznym o podobnym charakterze działania przez przyznawanie stypendiów, nagród, dotacji.
  9. Organizowanie wolontariatu, stażów, praktyk na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
  10. Prace badawcze, zwłaszcza w dziedzinie socjologii.
  11. Współpracę z osobami fizycznymi i prawnymi zarówno na szczeblu lokalnym, krajowym jak i międzynarodowym, których działalność jest zbieżna z misją Fundacji oraz przy pomocy których misja Fundacji może być realizowana
  12. Prowadzenie kampanii fundraisingowych,
  13. Pisanie wniosków o dotacje (programy krajowe, fundacyjne, fundusze norweskie itp.)
  14. Analiza źródeł finansowania dla konkretnej instytucji/organizacji,
  15. Bieżące wyszukiwanie źródeł na zlecenie,
  16. Pomoc w kampaniach crowdfundingowych,
  17. Rozliczanie podmiotów ekonomii społecznej,
  18. Prowadzenie księgowości dla podmiotów ekonomii społecznej,
  19. Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, pobudzenie umiejętności przedsiębiorczych u osób chcących rozwijać się na polskim rynku pracy, promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, zagrożonych wykluczeniem i ubóstwem.

  20. Aktywizowanie środowiska oświatowego do wprowadzenia możliwości rozwoju intelektualnego oraz zawodowego młodzieży, pomoc w dostępie do innowacyjnych metod i programów nauczania;

  21. Wspieranie aktywnej integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i cyfrowym.

  22. Wspieranie inicjatyw w zakresie działalności ekologicznej związanej z odnawialnymi źródłami energii oraz rozbudową infrastruktury lokalnej;

  23. Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

  24. Organizowanie doradztwa zawodowego i personalnego

  25. Prowadzenie szkoleń, warsztatów, kursów, coachingu, usług doradczych i innych form aktywizacji;

  26. Wspomaganie i organizacja wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;

  27. Organizowanie warsztatów, turnusów, kolonii, półkolonii.

    3. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych prowadzących działalność zbieżną
z celami Fundacji.

    4. Działalność Fundacji, określona w ust. 2 jest prowadzona zarówno jako działalność odpłatna, jak i nieodpłatna.

 

§ 6.
Fundusz założycielski i inne składniki majątkowe Fundacji

1. Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.

 

§ 7.
Dochody Fundacji
 1. Dochody Fundacji pochodzą z:
  a) funduszu założycielskiego,
  b) darowizn, spadków i zapisów krajowych i zagranicznych,
  c) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
  d) dotacji i subwencji osób prawnych,
  e) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  f) sponsoringu, czyli umów o celowe finansowanie określonej działalności lub przedsięwzięcia w zamian za promocję sponsora,
  g) grantów, czyli umów o przekazanie Fundacji środków na określone cele z obowiązkiem rozliczenia,
  h) odsetek od lokat bankowych, dywidend i zysków z akcji i udziałów,
  i) wynagrodzenia z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności statutowej.
 2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 3. Darczyńca przekazując Fundacji środki majątkowe może zastrzec, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim przypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Prezes Zarządu Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 5. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczany na realizację celów statutowych oraz na pokrycie kosztów działalności Fundacji.
 6. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym zgodnie
  z wolą ofiarodawcy.
 7. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa dewizowego. Fundacja może posiadać również rachunki bankowe oraz majątek zagranicą.
 8. Majątek Fundacji może być lokowany w szczególności na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych lub w inny sposób, który jest dla Fundacji korzystny. Nie obejmuje to jednak działań o charakterze spekulacyjnym.
 9. Majątek Fundacji nie może być przekazywany na rzecz Fundatorów, członków władz Fundacji, członków ani jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach odmiennych niż te, które obowiązują w stosunku do osób niezwiązanych z Fundacją, w szczególności nie może być przekazywany bezpłatnie lub na warunkach preferencyjnych.
 10. Nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczona jest na działalność pożytku publicznego.
 11. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy
 12. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

§ 8.
Finanse Fundacji, księgi rachunkowe

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych właściwymi przepisami.
2. W księgach rachunkowych Fundacji odpłatna i nieodpłatna działalność statutowa księgowana jest odrębnie, zgodnie z właściwymi przepisami.

 

Organy Fundacji
§ 9.

1. Organami Fundacji są:

– Zarząd Fundacji jako organ stanowiący i wykonawczy,
– Rada Fundacji jako organ doradczy

Zarząd Fundacji
§ 10.
 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z od 1 do 5 osób.
 2. Członków pierwszego Zarządu powołują Fundatorzy.
 3. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu.
 4. Członkiem Zarządu może być Fundator.
 5. W przypadku rezygnacji Członka Zarządu skład uzupełnia Zarząd.
 6. Do ważności decyzji Zarządu wymagana jest zgoda co najmniej 2 członków Zarządu
 7. W razie równości głosów podczas głosowania nad uchwałą Zarządu, decyduje głos Prezesa.

 

§ 11. 

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

§ 12.

Zarząd Fundacji:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz.
 2. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 3. Realizacja celów statutowych.
 4. Sporządzanie planów pracy i budżet.
 5. Sporządzanie sprawozdań z działalności fundacji.
 6. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji.
 7. Zatrudnianie pracowników i nawiązywanie współpracy z wolontariuszami.
 8. Ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu i pracowników Fundacji.
 9. Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków, zapisów.
 10. Tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych fundacji oraz nadawanie im regulaminów organizacyjnych.
 11. Podejmowanie uchwał w przedmiocie zmian w Statucie, wprowadzanie nowego statutu oraz połączenia i likwidacji Fundacji.
 12. Odwołanie członka zarządu, przyjmowanie rezygnacji, powoływanie nowego członka/członków zarządu.
§ 13.
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

 2. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie lub z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego w ten sposób uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu Fundacji. 

§ 14.
 1. Rada Fundacji jest organem doradczym oraz wspierającym Zarząd Fundacji.

 2. Rada Fundacji służy pomocą przy realizacji podjętych planów, kreowaniu kolejnych
  i wytyczaniu nowych kierunków działania fundacji.

 3. Rada Fundacji składa się z 3 do 6 członków. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.

 4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator.

 5. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada na posiedzeniu w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

 6. Rada odbywa posiedzenia co najmniej raz w roku. 
 7. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatorów. 
 8. Forma zwołania posiedzenia jest dowolna. Zaproszenie na posiedzenie winno jednak dotrzeć do każdego członka Rady Fundacji. 
 9. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być prowadzone telefonicznie lub z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego w ten sposób uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Rady Fundacji. 
 10. Rada może tez podejmować uchwały w trybie pisemnym, bez zwoływania posiedzenia.
 11. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy jej członków, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. 
§ 15.

1. Ze względów organizacyjnych i ekonomicznych członkowie Zarządu Fundacji mogą być równocześnie pracownikami biura Fundacji, pracującymi na podstawie umów o pracę lub umów cywilno-prawnych lub innego stosunku prawnego, zawieranych na czas pełnienia przez nich funkcji członków Zarządu.

2. Wynagrodzenie członków i pracowników biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.


§ 16.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych składa Prezes lub każdy Członek Zarządu samodzielnie.

 

§ 17.

Warunki pracy i płacy pracowników Fundacji określa Zarząd.

 

§ 18.

Zabrania się

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.

 

ZMIANA STATUTU
§ 19.

Decyzje w kwestii zmiany Statutu, a także w przedmiocie zmiany celów Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20. 
 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel działania Fundacji.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana,  wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. Śmierć Fundatorów nie powoduje likwidacji Fundacji.

 3. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd Fundacji.

 4. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia właściwego Ministra.

 5. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele statutowe zbieżne z celami Fundacji określonymi w § 5 ust.1.

 

Realizator Programu

Akademia filantropii w Polsce

Fundator Programu

Polsko-Amerykańska Fundarcja Wolności
Facebook Rozwiń <
https://occmakeup.com/ http://slot-gacor.next.pwc.com/ https://link-slot-gacor.topacademy.wagor.tc.edu.tw/ Megasloto https://link-slot-gacor88.nebuta.its-mo.com/ https://restorecal.org/ http://slot-deposit-pulsa.learning.moleskine.com/