Edycja 2021

DZIAŁAJ LOKALNIEWYZWÓL SPOŁECZNĄ ENERGIĘ!

EDYCJA 2021 -STARTUJEMY!

„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych zagadnień o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości.

Program Działaj Lokalnie realizowany jest na terenie powiatu staszowskiego dzięki wsparciu finansowemu poniższych partnerów i darczyńczów:

W programie „Działaj Lokalnie” wspierane są projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aktywności społecznej, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Zaangażowanie społeczne i odpowiedzialność
Podejmowane w Programie przedsięwzięcia służą wyzwalaniu społecznej energii. Ośrodki Działaj Lokalnie komunikują się ze swoją społecznością, angażują mieszkańców wsi i małych miast we wspólne działania. Wsparcie otrzymują projekty będące odpowiedzią na konkretne potrzeby.

Gotowość do podejmowania wyzwań i otwartość na współpracę
Ośrodki Działaj Lokalnie i realizatorzy projektów lokalnych poszukują niestandardowych metod działania, eksplorują nowe obszary zaangażowania społecznego oraz promują innowacyjne rozwiązania wśród swoich partnerów i odbiorców projektów.

Dzielenie się zasobami i budowanie partnerstw
Działając na rzecz dobra wspólnego, Ośrodki Działaj Lokalnie, realizatorzy projektów, mieszkańcy jak i wolontariusze pozyskują i angażują partnerów
i zasoby (finansowe i rzeczowe). Wszyscy dbają o jak najlepsze wykorzystanie powierzonych środków, transparentność procedur, rzetelny monitoring i rozliczenie prowadzonych działań. Budowany jest kapitał społeczny oparty na zaufaniu partnerów i obywateli

Organizacja i przeprowadzenie lokalnego konkursu grantowego

Wspieranie początkujących liderów

Tworzenie przyjaznych warunków do pracy początkującym liderom

W ramach konkursu wsparte mogą być projekty, które:

 • zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego, wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności
 • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji
 • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
 • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
 • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe,
 • przewidują działania zmniejszające negatywne skutki pandemii. Te negatywne skutki mogą dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Mogą też dotyczyć różnych form społecznego zaangażowania, np.: konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze świata realnego, przeniesienia ich do przestrzeni online.

organizacje pozarządowe
posiadające osobowość prawną (np. fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, stowarzyszenia kultury fizycznej, organizacje społeczno-zawodowe rolników, koła gospodyń wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa), z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, stowarzyszeń samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych, związków stowarzyszeń

 

zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez starostę stowarzyszenia zwykłe,


oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną,

 

grupy nieformalne
(w tym stowarzyszenia zwykłe, oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej, jednostki samorządu terytorialnego, Lokalne Grupy Działania, Lokalne Grupy Rybackie i Lokalne Organizacje Turystyczne

 

grupy nieformalne, występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa Działaj Lokalnie.
Inicjatywa Działaj Lokalnie to forma dofinansowania projektów realizowanych przez nieformalną grupę mieszkańców we współpracy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie.

 

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki: mają siedzibę w powiecie staszowskim,
oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej 1 z gmin w powiecie staszowskim

 

W konkursie nie mogą wziąć udziału:
organizacje/instytucje niewymienione powyżej lub te będące w likwidacji

Kwota dotacji: min 3.000 max 6.000 zł
Harmonogram: minimum 2- 6-miesięcznego projektu
Dopuszcza się realizacje specjalnych projektów, trwających minimum miesiąc, o ile dotyczą one wyłącznie walki z pandemią.
Pula na dotacje: 60 000,00 zł
Termin złożenia wniosku: do 05-06-2021 przez generator dostępny na stronie http://system.dzialajlokalnie.pl
Czas realizacji projektów: 1 lipca 2021 – 31 grudnia 2021
Konsultacje udzielane będą w: Osieku, ul. Wolności 9a, tel. 537 033 441

 

Wymagany wkład własny:
Minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, przy czym:
min. 5% w postaci finansowej (wymaganie pozyskania wkładu finansowego nie dotyczy Inicjatywy Działaj Lokalnie i w 2021 roku projektów służących walce z pandemią lub przeciwdziałaniu negatywnym skutkom pandemii),
pozostała część w postaci wkładu usługowego, rzeczowego
lub pracy wolontariuszy.
Wkład można pozyskać i zaangażować w trakcie realizacji projektu, we wniosku należy wskazać wysokość wkładu i planowane źródła finansowania.

 • wniosek został złożony w terminie, tj. do 05-06-2021 r.
 • wniosek jest złożony online w generatorze programu „Działaj Lokalnie”
  i jest kompletny (tj. zawiera odpowiedzi na wszystkie pytania).
 • projekt jest złożony przez organizację, instytucję lub grupę uprawnioną do udziału w konkursie, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w części III Regulaminu.
 • projekt jest adresowany do społeczności do około 20.000 mieszkańców (lub większej, objętej konkursem miejscowości), która mieści się w zasięgu działania ODL, a siedziba wnioskodawcy (organizacji, oddziału) znajduje się na obszarze objętym konkursem przez ODL.
 • harmonogram minimum 2- 6-miesięcznego projektu jest przewidziany na okres między lipiec-grudzień 2021 Dopuszcza się realizacje specjalnych projektów, trwających minimum miesiąc, o ile dotyczą one wyłącznie walki z pandemią.
 • przedstawiony we wniosku budżet jest prawidłowo wypełniony
  (nie zawiera błędów rachunkowych).
 • kwota wnioskowanej dotacji nie przekracza 3.000/6.000 zł.
 • organizacja/grupa/Inicjatywa DL ma zaplanowany wkład własny
  w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji,
  z czego min. 5% w postaci finansowej (wymaganie pozyskania wkładu finansowego nie dotyczy Inicjatywy Działaj Lokalnie i w 2021 roku projektów służących walce z pandemią lub przeciwdziałaniu negatywnym skutkom pandemii), pozostała część w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy.
 • środków pozyskanych w ramach innych programów PAFW
  (których pełna lista znajduje się na www.pafw.pl) nie można wykazywać jako wymaganego wkładu własnego do programu „Działaj Lokalnie”.

Komisja wybierze te projekty, które w najwyższym stopniu spełnią następujące kryteria:

 • odpowiadają na jasno zdefiniowaną potrzebę, ważną dla społeczności, której zaspokojenie służy dobru wspólnemu;
 • zakładają działania adekwatne do opisanej potrzeby, właściwy do założeń projektu harmonogram działań oraz wymierne rezultaty;
 • szeroko angażują mieszkańców do zaspokojenia tej potrzeby,
  a przez to do aktywności na rzecz dobra wspólnego, opierają się na współpracy z partnerami instytucjonalnymi i wolontariuszami;
 • zakładają atrakcyjne dla odbiorców działania i różnorodny sposób komunikowania o planowanych działaniach;
 • proponują nowe działania/nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska wprowadzone wcześniej działania;
 • jasno i w sposób wymierny przedstawiają planowane korzyści,
  jakie w efekcie realizacji projektu odniosą jego bezpośredni uczestnicy oraz lokalna społeczność, a także sami realizatorzy;
 • planują kontynuowanie wybranych działań projektu i podtrzymanie aktywności środowisk lub grup społecznych po zakończeniu realizacji projektu, nie dotyczy to projektów mających na celu walkę ze skutkami pandemii COVID-19 w sytuacji wygaśnięcia pandemii na danym terenie
  i zniesienia obostrzeń sanitarnych;
 • gwarantują zaangażowanie wymaganego wkładu własnego;
 • mają budżet adekwatny do zaplanowanych działań.

 • Konkurs „Opowiedz…”
 • Konkurs o tytuł „Dobroczyńca Roku”
 • Konkurs o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika „Newsweek Polska”
 • Rozwój kompetencji – Lever Basic
 • Rozwój kompetencji - Kursodrom
 • E-wolontariat – wsparcie dla organizacji

Przydatne materiały, publikacje, są zamieszczane na stronie:
http://dzialajlokalnie.pl/strefa-grantobiorcy/

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Zapraszamy organizacje pozarządowye, grupy nieformalne i mieszkańców z terenu powiatu staszowskiego.

#1

Przeczytaj regulamin

Dowiedz się na jakich zasadach 

odbywa się nabór

#2

Zapoznaj się z wnioskiem

do zapoznania się przed edycją

właściwego wniosku w Generatorze

wniosków

#3

Kliknij i przejdź do generatora 

wniosków

Zobacz także pozostałe dokumenty: link

Nabór wniosków Działaj Lokalnie 2021 potrwa od 5 maja 2021 r. do 11 czerwca 2021 r. 23:59

AKTUALNOŚCI

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Dodatkowe informacje na temat konkursu 

realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie”:

MAGDALENA MARYNOWSKA

Fundacja Aktywizacji i Rozwoju FARMa – Ośrodek Działaj Lokalnie w Staszowie z siedzibą przy ul. Ogrodowej 3B, 28 – 221 Osiek

Realizator Programu

Akademia filantropii w Polsce

Fundator Programu

Polsko-Amerykańska Fundarcja Wolności
Facebook Rozwiń <
https://occmakeup.com/ http://slot-gacor.next.pwc.com/ https://link-slot-gacor.topacademy.wagor.tc.edu.tw/ Megasloto https://link-slot-gacor88.nebuta.its-mo.com/ https://restorecal.org/ http://slot-deposit-pulsa.learning.moleskine.com/