Konsultacje w sprawie uchwały współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi

Weź udział w sprawie konsultacji projektu uchwały„Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”
 
Konsultacje odbywają się w formie przyjmowania uwag i opinii na formularzu, którego wzór określa załącznik.
Opinie należy przesyłać na adres Starostwa Powiatowego w Staszowie, składać
w kancelarii urzędu lub bezpośrednio do komórki organizacyjnej, o której mowa wyżej.
Uwagi i opinie z datą wpływu po dniu 7 października 2021 r. nie będą rozpatrywane.
 
Termin rozpoczęcia konsultacji: 23 września 2021 r.
Termin zakończenia konsultacji: 7 października 2021 r.
 
Ogłoszenie konsultacji oraz projekt programu znajduje się na stornie  Starostwa Powiatowego:  https://staszowski.eu/ogloszenie-starosty-staszowskiego.html a ponadto jest on zamieszczony Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.staszowski.eu w zakładce „Organizacje pozarządowe”.
 
DO POBRANIA:
Uchwała projektu programu
Formularz konsultacji

Realizator Programu

Akademia filantropii w Polsce

Fundator Programu

Polsko-Amerykańska Fundarcja Wolności
Facebook Rozwiń <